Home » Bezoekvoorwaarden

Alle bezoekers zijn gehouden aan onderstaande bezoekvoorwaarden. Het Muiderslot zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex en de door het Muiderslot georganiseerde activiteiten naar wens van de bezoekers te laten verlo­pen. Tevens zal het Muiderslot zich zoveel mogelijk inspannen even­tuele over­last of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beper­ken, alsmede de veilig­heid van de bezoeker zoveel moge­lijk te waarborgen.

1.1
Onder ‘Stichting Rijksmuseum Muiderslot’ (hierna te noemen ‘Muiderslot) wordt verstaan de organisatie die het museumcomplex beheert en exploiteert, zoals de directie, educatief medewerkers, conservatoren, suppoosten, rondleiders en overige museumfunctionarissen die bevoegd zijn namens deze organisa­tie op te treden.

1.2
Onder ‘het museumcomplex’ wordt verstaan het geheel van ruimten (bebouwd en onbebouwd), gelegen te Muiden aan de Herengracht 1, dat onder de rechts- of be­heersbevoegdheid van de direc­tie van het Muiderslot valt, zoals presentatieruimtes, kasteelroutes, taveerne, museumshop, slotgracht, tuinen, vestingwallen, kazemat, waterschild, steigers, poortgebouw, overige ­buitenruimtes en het depot.

1.3
Onder `bezoeker’ wordt verstaan eenieder die het museumcomplex betreedt en/of een tentoonstelling bezoekt en/of een activiteit bijwoont die door het Muiderslot of door derden met toestemming van het Muiderslot in het museumcomplex wordt georganiseerd. Kinderen tot en met 12 jaar mogen slechts onder begeleiding van een volwassene het museumcomplex betreden (kasteel, tuinen en activiteiten).

1.4
Onder ‘toegangsbewijs’ wordt verstaan een entreeticket (al dan niet in combinatie met een kortingskaart) of een daarmee vergelijkbaar bewijs (zoals een schriftelijke uitnodiging, voucher, jaarpas), dat de toegang verschaft tot (nader aangeduide) ruimte(n) in het museumcomplex van het Muiderslot.

2.1
Op het moment dat een bezoeker het museumcomplex betreedt, hetzij als betalende bezoeker hetzij als gast, wordt hij geacht met het Muiderslot een overeenkomst te zijn aangegaan waarop de bezoekvoorwaarden van toepassing zijn. De bezoekvoorwaarden zijn mede van toepassing op bijzondere activiteiten binnen of buiten de reguliere openingstijden en/of gericht op andere dan de reguliere bezoeker, zoals in het geval van zaalverhuur, horecacatering, winkelbezoek en dergelijke.

2.2
Deze voorwaarden gelden voor alle bezoekers van het Muiderslot. Tevens gelden deze voorwaarden voor alle natuurlijke personen en/of rechtspersonen die door het Muiderslot zijn ingeschakeld in het kader van haar doelstellingen.

2.3
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3.1
De (historische) gebouwen met verdiepingen waarin het museumcomplex is gevestigd zijn niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers, mensen met een rollator, buggies en kinderwagens en tevens moeilijk toegankelijk voor minder validen. De binnenplaats en het buitenterrein zijn wel toegankelijk; hiervoor hoeven rolstoelgebruikers geen entree te betalen. Hulphonden en blindengeleidehonden zijn toegestaan in het gehele museumcomplex als zij een bezoeker met identificatiepas begeleiden.

3.2
De bezoeker wordt aangeraden zich bij het betreden van het museumcomplex op de hoogte te stellen van de vluchtwegen die bij een calamiteit of dreiging daarvan gebruikt moeten worden.

4.1
Alle door het Muiderslot gedane prijsopgaven, mededelin­gen of anderszins verschafte informatie zijn niet vrij­blij­vend. Het Muiderslot aanvaardt aan­sprake­lijkheid voor eventuele door het museum zelf gemaakte fouten in aan de bezoeker gedane prijs­opgaven, mededelingen of anders­zins verschafte schriftelijke informa­tie. Deze aansprakelijkheid beperkt zich tot (restitutie van) de kosten van het toegangsbewijs. Het Muiderslot is niet aansprake­lijk voor fouten die te wijten zijn aan opzet, schuld of nalatigheid van derden.

4.2
De bezoeker is te allen tijde verplicht desgevraagd het toegangsbe­wijs te tonen aan als zoda­nig kenbare functionaris­sen, zoals sup­poosten en rondleiders. Het toegangsbewijs geeft toegang tot de daartoe bestemde ingangen, paden en ruimten.

4.3
De potentiële bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van resti­tutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs voor­dat hij het museumcomplex betreedt. Indien een potentiële bezoeker geen gebruik maakt van het vooraf gekochte toe­gangsbewijs is dit voor eigen rekening en risico van de bezoeker; dit is ook het geval indien het toe­gangsbewijs alleen geldig is voor een bepaalde tijd en/of datum. Een een­maal verkregen toegangs­be­wijs kan niet worden geruild. Er vindt evenmin resti­tutie van de toegangs­prijs plaats. De betaalde toegangsprijs kan evenwel gerestitueerd worden indien omstandigheden buiten de invloed van de koper hiervan het museumbezoek onmogelijk maken, dit echter ter beoorde­ling door de directie.

4.4
De potentiële bezoeker kan de toegang tot het museumcomplex worden ontzegd wanneer blijkt dat het toegangsbe­wijs niet is verkregen van het Muiderslot of een daartoe door het Muiderslot bevoegd verklaarde instantie.

4.5
Het Muiderslot restitueert de door de bezoeker daadwerkelijk betaalde toegangsprijs uitsluitend indien de bezoeker het museumcomplex voortijdig moet verlaten wegens een onaangekondigde oefening in het kader van de bedrijfshulpverlening, alsmede in het geval van een werkelijke calamiteit waardoor het museumcomplex geheel of gedeeltelijk wordt ontruimd.

5.1
Het is de bezoeker verboden zich op te houden in, of te begeven naar een andere gedeelte van het museumcomplex dan dat waartoe het toegangsbewijs recht geeft.

5.2
Gedurende het verblijf in het museumcomplex dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende regels van fatsoen te gedragen. De bezoe­ker is tevens verplicht de door als zodanig kenba­re functi­o­narissen van het Muiderslot, zoals suppoosten en rondleiders, gegeven aanwij­zingen en in­structies direct op te volgen.

Indien naar het redelijk oordeel van een daartoe bevoegde functi­onaris van het Muiderslot, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, de bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze nor­men, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker de verdere toegang tot het museumcomplex worden ont­zegd, zonder dat de bezoeker enig recht heeft op vergoeding van de kosten van het toe­gangsbewijs of eventuele andere gemaakte kosten.

5.3
Ou­ders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoorde­lijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte kinderen. Leraren en begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor en aanspreek­baar op het gedrag van door hen begeleide groepsleden.

5.4
Het is de bezoeker onder meer verboden om in het museum­complex:

 • aan derden goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;
 • andere bezoekers opzettelijk en langdurig de weg te ver­sperren of het zicht op tentoongestelde objecten te belemme­ren;
 • andere bezoekers te hinderen, zoals door het gebruik van mobiele telefoons of andere bronnen van geluidsoverlast; het gebruik van dergelijke apparatuur kan in bepaalde ruimtes door het Muiderslot evenwel expliciet worden toegestaan;
 • (huis)dieren mee te nemen, tenzij het officiële hulphonden of blindengeleidehonden betreft en deze een bezoeker met identificatiepas begeleiden;
 • op het terrein van het Muiderslot (binnen en buiten) te roken en/of vuurwerk, rookmachines en fakkels te gebruiken;
 • drones boven het museumcomplex te laten vliegen;
 • etenswaren en consumpties mee te nemen in het museumcomplex;
 • naar het oordeel van een als zodanig herkenbare functiona­ris van het Muiderslot ge­vaarlijke voorwerpen of stoffen mee te nemen, zoals, wandel­stokken, para­plu’s of grote tassen; deze kunnen worden afgege­ven op een door het Muiderslot aan te wijzen plaats;
 • binnen gebruik te maken van rolstoe­len, rollators, kinderwagens en buggy’s (dit ivm de vele hoogteverschillen, zie toegankelijkheid);
 • tentoongestelde objecten en tentoonstellingsmateriaal als vitrines, belichting, schotten en dergelijke aan te raken, tenzij dit nadrukke­lijk en expliciet is toegestaan. Ouders of bege­lei­ders van kinderen dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestel­de objec­ten niet worden aangeraakt door de door hen meege­brachte kinderen. Kleine kinderen dienen aan de hand te worden gehou­den; evenzo zien leraren en begelei­ders van groepen erop toe, dat de door hen begeleide groepsleden de tentoongestelde objecten niet aanraken.

5.5
In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid van personen of de collectie dat redelijkerwijze vereist, kan een functi­onaris van het Muiderslot, die als zoda­nig herkenbaar dient te zijn, inzage ver­langen in de door de bezoeker meegevoerde (hand)bagage. Indien dit noodzakelijk wordt geacht, kan speciaal opgeleid en getraind personeel de bezoe­ker bovendien verzoeken bij het betreden of het verlaten van het museumcomplex mee te werken aan een veilig­heids­fouillering.

5.6
In het Muiderslot is een bewakingssysteem operationeel. Bezoekers gaan ermee akkoord dat er video-opnamen van het gemaakt kunnen worden. De opnamen worden conform de wettelijke bepalingen bewaard. Indien nodig worden de beelden ter beschikking gesteld aan de politie.

5.7
Anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van het Muiderslot is het de bezoeker verboden om foto-, video- en filmopnamen te maken waarbij gebruik wordt gemaakt van lampen, flitsapparatuur en sta­tieven.

5.8 Het museum kan aan de bezoeker die tijdens een of meerdere vorige bezoeken aan een Nederlands museumcomplex een voorwerp opzettelijk heeft bescha­digd, of op andere wijze de vrees voor beschadiging wettigt, de toegang tot het museumcomplex voor­goed of voor een bepaalde periode ontzeggen; het museum kan in ieder geval deze bezoeker bij al zijn bezoeken onderwerpen aan de maatregelen als genoemd in artikel 5.5 van deze Bezoekvoor­waarden.

Het besluit tot ontzegging van de toegang moet deze bezoeker onverwijld en gemotiveerd worden bekendgemaakt, zo mogelijk schriftelijk.

5.9
Het Muiderslot maakt regelmatig foto-/filmreportages van activiteiten in het museumcomplex. Dit materiaal kan gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden op de website, in folders etc. Met het betreden van het museumcomplex gaat de bezoeker akkoord met de publicatie van dit materiaal. Indien de bezoeker bezwaar heeft tegen openbaarmaking van beeldmateriaal waarop hij herkenbaar is, kan dit bij het Muiderslot kenbaar gemaakt worden. Het Muiderslot zal zich dan inspannen om openbaarmaking van het materiaal te voorkomen.

6.1
Het Muiderslot zal al het mogelijke doen om het bezoek aan het museum­complex of de door het Muiderslot georganiseerde presentaties en activitei­ten overeenkomstig het gepubliceer­de aanbod te laten verlo­pen; hieronder valt ook de verplich­ting het publiek zo goed moge­lijk te informeren over gehele, ge­deel­telij­ke of vervroegde slui­ting van het museumcomplex en/of door het Muiderslot georganiseerde presentaties en activiteiten. Voorts informeert het Muiderslot het potentiële publiek over hinder veroorzakende onder­houds­werkzaam­he­den, ver­bouwingen of het (her)in­richten van ruimtes. De bezoe­ker kan hieraan nimmer een recht op scha­devergoe­ding ontle­nen.

6.2
Klachten die nooit kunnen leiden tot enige verplichting tot ­vergoeding van schade door het Muiderslot aan de bezoeker:

 • klachten die betrekking hebben op het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van het Muiderslot;
 • klachten die betrekking hebben op het gedeeltelijk geslo­ten zijn van het museumcomplex, bijvoorbeeld gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen;
 • klachten en omstandigheden die betrekking hebben op over­last of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, zoals geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest;
 • klachten en omstandigheden die betrekking hebben op over­last of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, zoals een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes;
 • klachten en omstandigheden die betrekking hebben op over­last of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functi­oneren van faciliteiten in het museumcomplex.

6.3
De bezoeker kan klachten en suggesties schriftelijk indienen door het invullen van een formulier dat verkrijgbaar is bij de kassa of via info@muiderslot.nl.

6.4
Het Muiderslot onderzoekt de klacht en beantwoordt deze schriftelijk binnen 30 dagen na ontvangst. Is het onderzoek dan nog niet afgerond, dan wordt dit aan de klager meegedeeld, evenals het vermoedelijke moment waarop dat wel het geval zal zijn.

7.1
Voor schade ontstaan als gevolg van door het Muiderslot en/of derden aan bezoeker verstrekte prijsopgaven, mededelingen of andere vormen van informatie is het Muiderslot nooit aansprakelijk, behalve indien en voor zover deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van het Muiderslot en/of zijn medewerkers.

7.2
Het verblijf van de bezoeker in het museumcomplex is voor eigen rekening en risico.

Het museum is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of aan de bezoeker toege­bracht letsel die het recht­streeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van het museum, waarbij alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waarte­gen het museum verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn.

7.3
In geen enkel geval is het Muiderslot gehouden een hoger bedrag aan schadevergoeding te betalen dan:

 • de daadwerkelijk betaalde toegangsprijs en daadwerkelijk gemaakte reiskosten binnen Nederland of, indien dat meer is;
 • het door de verzekeraar van het Muiderslot aan het Muiderslot ter zake van de schade uitbetaalde bedrag, dan wel;
 • de ter zake van de schade van een derde verkregen vergoeding.

7.4
Voor schade veroorzaakt aan voertuigen van de bezoeker is het Muiderslot nimmer aansprakelijk behalve indien en voor zover de schade is ontstaan op of in het museumcomplex en deze schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het Muiderslot en/of zijn medewerkers.

7.5
Het Muiderslot is nooit aansprakelijk voor welke (in)directe schade dan ook, ontstaan als (in)direct gevolg van enig gebrek, enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig onroerend zaak waarvan het Muiderslot houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van het Muiderslot staat, behalve indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het Muiderslot en/of zijn medewerkers.

7.6
Indien het Muiderslot goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat het Muiderslot daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is het Muiderslot nooit aansprakelijk voor schade aan of in verband met goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van het Muiderslot en/of zijn medewerkers.

7.7
De totale aansprakelijkheid van het Muiderslot wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de bezoekovereenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade en zal in geen geval meer bedragen dan de onder 7.3 beschreven schadevergoedingsregeling.

7.8
In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van het Muiderslot in geen geval meer bedragen dan de onder 7.3 beschreven schadevergoedingsregeling.

7.9
Aansprakelijkheid van het Muiderslot voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of loon, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten.

7.10
De in artikel 7.3 genoemde maximum bedragen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van het Muiderslot of een van zijn functionarissen.

8.1
Als overmacht voor het Muiderslot, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming het Muiderslot niet kan worden toegerekend, geldt iedere onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door het Muiderslot zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

8.2
Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan het Muiderslot gebruik maakt bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voornoemden.

9.1
Door de bezoeker in het museumcomplex gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de kassa.

9.2
Het Muiderslot zal zich zoveel mogelijk inspannen om de eigenaar of rechthebbende van het gevonden voorwerp te achterhalen en houdt hiertoe zo nodig contact met de plaatselijke politie. Gevonden voorwerpen worden maximaal een maand bewaard door het Muiderslot.

9.3
Ingeval de eigenaar of rechthebbende van een gevonden voorwerp zich meldt, heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich toe te laten zenden, na vooraf betaling van de verzendkosten. In beide gevallen dient de eigenaar of rechthebbende zich deugdelijk te legitimeren.

Het Rijksmuseum Muiderslot laat regelmatig door derden foto- en videoreportages maken in en rondom het kasteel. Dit materiaal kan worden gebruikt voor PR doeleinden op de website, in drukwerk en andere kanalen. Indien de bezoeker bezwaar heeft tegen openbaarmaking van beeldmateriaal waar hij/zij/hun herkenbaar is/zijn, kan hij/zij/hun dit bij het Rijksmuseum Muiderslot kenbaar maken. Het Rijksmuseum Muiderslot zal zich in dat geval inspannen om de verdere openbaarmaking van het materiaal te voorkomen.

11.1
Op deze Bezoekvoorwaar­den en op de overeen­komst tussen de bezoeker en het Muiderslot is Nederlands recht van toepassing.

11.2
Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de bezoe­ker en het Muiderslot voortvloeien worden uitsluitend ter berechting voorge­legd aan de rechter die bevoegd is in Muiden.

Bij verhuur van (een deel van) het museumcomplex voor het houden van recepties, diners, concerten, theatervoorstellingen of ontvangsten van welke aard dan ook geldt naast de algemene voorwaarden het volgende:

12.1
De voorzieningen, die in verband met de ontvangst nodig zijn, worden in overleg met en goedkeuring van de functionaris van het Muiderslot ingezet. Deze voorzieningen komen voor rekening van de gebruiker.

12.2
De gebruiker is aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die uit het verblijf in het museumcomplex voortvloeit. In/op/aan wanden, plafonds en balken mag niet worden gespijkerd of geplakt, noch op andere wijze iets worden bevestigd.

12.3
De verhuurder is niet aansprakelijk voor het zoekraken, vermissen, achterlaten enz. van kleding en voorwerpen van welke aard dan ook, welke door de huurder en zijn/haar gasten of door personen namens de huurder naar het museumcomplex zijn meegenomen.

De verhuurder is ook niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel als gevolg van gebruik van een dergelijk voorwerp.

12.4
Parkeren op het terrein van het Muiderslot is alleen toegestaan in overleg met en na goedkeuring van de functionaris van het Muiderslot.

Deze Bezoekvoorwaarden van het Muiderslot zijn vastgesteld door de directeur van Rijksmuseum Muiderslot en
gedeponeerd op 1 juni 2019 bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland te Hilversum.