Home » Disclaimer
 • Door deze website te bezoeken en te gebruiken, aanvaard je alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website worden vermeld. Indien je niet akkoord bent met deze voorwaarden, dien je deze website niet te gebruiken.
 • Deze website van het Muiderslot wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en geactualiseerd. Hoewel bij de samenstelling van deze site de grootste zorgvuldigheid betracht is, kan het Muiderslot niet garanderen dat de informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Wanneer het Muiderslot hyperlinks of verwijzingen naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat het Muiderslot de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door het Muiderslot niet geverifieerd. Het Muiderslot aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van de informatie die op deze site te vinden is, alsmede de sites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden en die via deze site toegankelijk zijn. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. In elke specifieke situatie kunnen andere regels gelden.
 • Het Muiderslot is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte of gevolg schade door computervirussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie op de website, de collectiepagina en de ticketpagina.
 • Het Muiderslot behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen zonder hiervan nadere aankondigingen te doen.
 • Het auteursrecht op de afbeeldingen en teksten op de website rust bij het Muiderslot of deze zijn met toestemming van de auteursrechthebbende opgenomen. Hergebruik voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Degene die een afbeelding wenst te gebruiken voor commerciële doeleinden dient contact op te nemen met het Muiderslot. Het enkele feit dat deze website afbeeldingen en teksten bevat betekent niet dat het Muiderslot in alle gevallen gerechtigd is licenties te verlenen voor verdere openbaarmaking of verveelvoudiging daarvan.
 • De naam, het merk en het logo van het Muiderslot zijn merkenrechtelijk beschermd. Ongeautoriseerd gebruik van dit merk is niet toegestaan.
 • De beveiliging van berichten die je per e-mail aan het Muiderslot zendt, is niet gegarandeerd. Het Muiderslot garandeert niet dat naar het Muiderslot gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en het Muiderslot kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.
 • Op deze internetsite en deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Indien anderstalige versies van deze gebruiksvoorwaarden discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. De rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website kunnen ontstaan.

Privacy beleid

 • Voor het Muiderslot en alle aan haar gelieerde ondernemingen is een zorgvuldige omgang met de gegevens van bezoekers van onze website van groot belang. De website van het Muiderslot is erop gericht om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen.
 • Wie via deze website aangeeft informatie per e-mail te willen ontvangen stemt ermee in dat het Muiderslot (en/of een gelieerde onderneming) je van tijd tot tijd informeert over haar activiteiten en door het Muiderslot aangeboden producten. Daarbij zal ten allen tijde de mogelijkheid worden geboden om alsnog aan te geven dat je geen prijs stelt op verdere toezending van informatie. Indien je geen informatie van het Muiderslot meer wenst te ontvangen, kun je deze toezending op ieder moment stoppen door een e-mail te sturen naar info@muiderslot.nl.
 • Het Muiderslot geeft geen persoonsgegevens van jou aan derden zonder je uitdrukkelijke toestemming. In uitzonderingsgevallen kan het voorkomen dat het Muiderslot derden inschakelt voor het uitvoeren van bepaalde diensten. In dit kader zullen bepaalde persoonsgegevens aan derden moeten worden verstrekt. Dit zal uitsluitend voor het gestelde doel plaatsvinden en deze derden zullen de gegevens op een even vertrouwelijke wijze dienen te behandelen als het Muiderslot dat doet.
 • Het Muiderslot verzamelt geen namen, adressen, telefoonnummers of andere persoonsgegevens, tenzij gegevens vrijwillig door de bezoeker van deze website verstrekt zijn.
 • De Wet Bescherming Persoonsgegevens is van toepassing. De vrijwillig door de bezoeker van deze website verstrekte persoonsgegevens zijn beveiligd en worden niet aan derden doorgegeven. Je beschikt over recht van inzage met betrekking tot de registratie van je persoonsgegevens door het Muiderslot.

E-mail

Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Indien deze mail onverhoopt niet voor jou is bestemd, word je vriendelijk verzocht contact op te nemen met het Muiderslot en daarna het bericht te vernietigen. Deze e-mail mag niet worden doorgestuurd, openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden zonder de toestemming van het Muiderslot. Het Muiderslot betracht grote zorgvuldigheid bij het verzenden van e-mails, maar kan niet garanderen dat deze e-mail juist, volledig, tijdig en virusvrij wordt overgebracht. In een dergelijk geval is het Muiderslot op geen enkele wijze aansprakelijk, voor enig verlies of schade, direct dan wel indirect, in welke vorm dan ook.